Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord, worden al onze verkopen gesloten onder de algemene voorwaarden hierna bepaald. Door een bestelling te plaatsen of een levering in ontvangst te nemen, verklaren onze cliënten deze voorwaarden goed te kennen en onherroepelijk te aanvaarden. Zij maken bijgevolg integrerend deel uit van onze contracten. Onze cliënten kunnen ons in geen geval hun eigen algemene koop en/of verkoopsvoorwaarden tegenwerpen.

2. De aanduidingen, afmetingen, gewichten, en andere inlichtingen van onze catalogi, prijslijsten e.a. zijn benaderend en worden enkel ten indicatieve titel meegedeeld. Wij behouden ons het recht voor om er om het even welke wijziging aan te brengen op elk ogenblik en zonder voorafgaandelijke verwittiging.

3. Offertes en prijslijsten verbinden ons slechts gedurende 30 dagen na dagtekening. De opgegeven prijzen zijn deze voor goederen afgehaald in onze magazijnen. Behoudens andersluidende bepalingen worden de goederen vervoerd op kosten en risico van de koper, onafgezien van het vervoermiddel of de transporteur.

4. Een bestelling wordt slechts aanvaard beschouwd 8 dagen na bestelling voor zover de bestelling niet schriftelijk werd geweigerd. Een eventuele weigering van bestelling verleent de koper geen recht op schadevergoeding.

5. De opgegeven termijn van levering, zelfs in geval van vermelding van een vervaldatum, is slechts benaderend. Vertraging bij levering kan nooit aanleiding geven tot vernietigíng van de bestelling, weigering van de levering of enige vorm van schadevergoeding. Indien bepaalde voorwaarden, zoals prijs en leveringsplaats door overmacht of omstandigheden onafhankelijk van onze wil, niet meer kunnen gerespecteerd worden, behouden wij ons het recht voor deze voorwaarden aan te passen. De gewijzigde voorwaarden zullen zo snel mogelijk meegedeeld worden, zonder dat dit aanleiding kan geven tot verbreking van de overeenkomst of enige vorm van schadevergoeding.

6. Wanneer op verzoek van de besteller de factuur wordt uitgeschreven op naam van een derde blijft de besteller ten alle tijde en in alle omstandigheden hoofdelijk aansprakelijk voor de naleving van alle verbintenissen die uit de overeenkomst en huidige algemene verkoopsvoorwaarden voortvloeien.

7. De goederen worden ontvangen en als aanvaard beschouwd in onze werkhuizen of magazijnen. Zij reizen op risico en verantwoordelijkheid van de koper zelfs bij franco-levering.

8. De aanduiding van het leveringsadres en de leveringswijze valt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de besteller-koper. lndien op deze plaats niemand aanwezig is om de goederen in ontvangst te nemen bij levering, wordt de levering verondersteld conform te zijn met de vermeldingen vervat op de leveringsbon. De levering geschiedt voor de bouwplaats of de woning door de besteller/koper opgegeven bij de bestelling.

9. Onvolledige levering van een bestelling kan geen reden zijn tot weigering van betaling der geleverde goederen.

10. Klachten nopens de geleverde goederen moeten op straffe van onontvankelijkheid binnen de 5 dagen na ontvangst van de goederen bij aangetekend schrijven bekend gemaakt met verwijzing naar het nummer van de leveringsbon en/ of factuur. Wij zullen geen enkele terugzending van goederen aanvaarden zonder uitdrukkelijk voorafgaand akkoord. De goederen worden slechts teruggenomen zo de terugzending gebeurt in goede staat en in de oorspronkelijke verpakking, Teruggenomen goederen worden gecrediteerd met een vermindering van 20% van de gefactureerde waarde.

11. De waarborg op de door de verkoper geleverde goederen beperkt zich tot de waarborg die de fabrikant van de goederen hem toekent, onder voorbehoud van de wettelijke waarborg. ln geval van aanvaarde klacht beperkt deze waarborg zich in elk geval tot éénvoudige omwisseling van de stukken die fabricagefouten vertonen, geen enkele terugbetaling, vergoeding of schadeloosstelling, ook niet voor de kosten der vervanging, kunnen in rekening gebracht worden.

12. Behoudens strijdige bepaling zijn onze leveringen contant betaalbaar; bij levering of afhaling, aan order van de verkoper. Alle invorderingskosten vallen ten laste van de koper” Op elk bedrag dat onbetaald blijft op de gestelde vervaldag, zal van rechtswege, en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, een intrest verschuldigd zijn van 12% per jaar te rekenen vanaf de vervaldag. Bij gebreke aan vermelding van een bijzondere vervaldag wordt deze geacht samen te vallen met de factuurdatum. Bovendien zullen de verschuldigde bedragen rechtens verhoogd worden met 15%, met een minimum van 124€ ten titel van schadebeding.

13. lndien er bij wijze van bijzondere overeenkomst, een betalingstermijn wordt toegekend, wordt kredietbeperkingstoeslag aangerekend. Deze mag van het factuurbedrag worden afgetrokken bij betaling voor de vervaldag.

14. Alle leveringen of ophalingen worden gegroepeerd in een wekelijkse factuur. Op uitdrukkelijk verzoek van de klant kunnen er facturen worden opgemaakt per leveringsbon / afhaalbon of per bestelbon. ln dergelijke geval aanvaardt de klant 31 € administratiekosten te betalen voor facturen onder de 37,20 €.

15. De niet-betaling op vervaldag van een factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar, onafgezien van de bij voorbaat toegestane betalingsvoorwaarden en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling.

16. Klachten over facturen worden enkel aanvaard wanneer ze per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst der factuur worden gemeld.

17. De goederen blijven onze eigendom, zolang de verschuldigde bedragen niet volledig zijn voldaan, en dit onverminderd de overdracht van het risico op de koper zoals hierboven bepaald. Bij gebrek aan volledige betaling van de goederen, verbindt de koper zich tot de teruggave ervan en hij zal de kosten, om goederen desgevallend terug in staat te stellen, dragen. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

18. De verkoper laat zich noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks in met het plaatsen van toestellen. AIle problemen i.v.m. de installatie vallen, onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de installateur. Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen. Alleen het Belgisch recht is van toepassing.

  Hoe kunnen wij
  u helpen?

  Uw naam

  Uw email

  Uw Vraag

  Deze website is ontwikkeld in samenwerking met RobONTWERPT